รหัสผ่านต้องมีความยาวอย่างน้อย 6 ตัวอักษร และประกอบด้วยตัวอักษรดังต่อไปนี้ ตัวพิมพ์เล็ก ตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวเลข และอักขระพิเศษ (# $ ! % &)